Poslanecká sněmovna PČR – květen 2014

02.06.2014 19:44

V měsíci květnu pokračovala schůze PS, která byla zahájena již 29.4. Jedním z nejzajímavějších projednávaných bodů bylo první čtení zákona o „fiskálním kompaktu“. Jeho případné přijetí nám může v budoucnu velmi omezit rozhodování o státním rozpočtu ČR, neboť nastavuje limity pro jeho sestavování. V dnešní době je navíc jeho schvalování unáhlené, protože se stejně na ČR nebude vztahovat do doby přijetí eura, případně dokud se jím nezačneme řídit na základě dobrovolného prohlášení. Jako garant poslaneckého klubu jsem navrhl „zdržet se hlasování“, neboť nám reálně hrozí v budoucnu ztráta fiskální suverenity a v kontextu s nedostatečnými prorůstovými opatřeními současné vlády je to téměř „fiskální harakiri“. Navíc poptávková stránka domácí ekonomiky taktéž nebudí zrovna nadšení.

Dalším zajímavým bodem jednání bylo jednání o „Potravinovém zákoně“. Zákon prošel a měl by přinést větší ochranu spotřebitele. Zavádí například větší písmo na etiketách, aby to co má zákazník vědět, již nemusel číst pod lupou. Také např. zvyšuje horní hranici penále za porušení tohoto zákona ze 3 na 10 milionů.

Dále se řešilo rozmístění vojsk NATO na území ČR. Za náš poslanecký klub vystoupil poslanec Alexandr Černý (stínový ministr obrany) a v krátkosti přednesl naše stanovisko:

“Považujeme za nutné deklarovat, že zajištění suverenity, územní celistvosti a ochrana bezpečnostních zájmů České republiky, jakož i života a bezpečnosti občanů České republiky je pro nás absolutní prioritou. Současně konstatujeme, že jsme přesvědčeni o tom, že je to v prvé řadě úkol nás, abychom zajistili to, co je v našich zákonech deklarováno, a že to považujeme současně za předpoklad dalšího hospodářského růstu a úspěšného rozvoje celé země. Jsme si plně vědomi dramatické situace, která vznikla vyvoláním krize na Ukrajině, a jsme si vědomi i toho, jaký je podíl mocností, chcete-li především Spojených států, Evropy, Evropské unie a Ruska na této situaci. Deklarujeme tímto, že považujeme jakékoliv rozmísťování vojsk, ať už Spojených států, nebo jiné členské země Severoatlantické aliance, kdekoliv v tomto velmi citlivém území za velmi nebezpečné, a stejně tak jako odmítáme politiku sankcí, vyhrožování sankcemi, tak považujeme i rozmísťování jakýchkoliv vojenských jednotek v této oblasti za kontraproduktivní, za situaci nejenže neřešící, ale za situaci, která zhoršuje bezpečnostní prostředí a v podstatě znemožňuje dosáhnout efektivně nápravy této situace. Naší politikou je a bude hájit mír, a to mír v celé Evropě, na celém kontinentu. Nedovedeme si představit zajistit opravdu efektivní bezpečnost v Evropě bez toho, aniž bychom se bavili o bezpečnosti v rámci celé Evropy.“

Poslední den schůze došlo také na interpelace poslanců na členy vlády. Tedy spíše na prázdné lavice členů vlády, neboť se ministři na tuto část schůze hromadně nedostavili. Sám jsem interpeloval ministra dopravy A. Prachaře ve věci rychlostní komunikace 1/11, konkrétně v její části obchvatu obvodu Poruba. Tento ministr byl přítomen a znění otázky i odpovědi lze najít na webových stránkách poslanecké sněmovny a stranických webech. Další interpelace se týkaly „nedodržování zákoníku práce některými zaměstnavateli při uzavírání smluv se zaměstnanci“ a „prováděcí vyhlášky k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření s energií“.

 

 

Na tyto interpelace bude odpovězeno písemnou formou, neboť ministři které jsem interpeloval nebyli přítomni. O všem Vás budu informovat osobně na poradách předsedů a dalších setkáních.

Díky změně zpravodaje jsem se stal parlamentním zpravodajem mezinárodní smlouvy mezi státy EU a Švýcarskem ohledně spolupráce v projektu Galileo/družicová navigace/ u kterého byl v Evropském parlamentu zpravodajem náš poslanec soudruh Vladimír Remek.

Příští schůze Sněmovny proběhne ve 2. polovině měsíce června a na červenec bude zřejmě svolána mimořádná schůze k projednání služebního zákona.

Jen pro zajímavost uvádím, že nejvyšší počet sněmovních tisků jako garant poslaneckého klubu KSČM měla do této doby dvojice Číp-Konečná, proto se Vám omlouvám, pokud nejsem účasten  na každé z porad předsedů a schůzí, na kterých by jste mě zřejmě rádi viděli.

V měsíci červnu mě čeká mj. jednání Sněmovny a výborů i setkání všech poslanců MS kraje na hejtmanství a dále jednání na ArcelorMittalu s představiteli Svazu průmyslu.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR