Postup při podávání stížnosti (podnětu) k televiznímu a rozhlasovému vysílání

01.05.2020 15:48

Naši členové i funkcionáři často mnohdy oprávněně kritizují pořady uváděné v médiích, ale kritický postoj je zpravidla nedostačující, je zapotřebí upozornit na tyto skutečnosti příslušný sdělovací prostředek. Stížnost (podnět) je nutné zaslat příslušným Radám a to:                                                                                                  
Rada Českého rozhlasu-adresy pro doručení: poštou-Vinohradská 12, Praha 1,
120 99, nebo email: radacro@rozhlas.cz Stížnost je také možno odeslat prostřednictvím formuláře na webové stránce ČRO: www.rada.rozhlas.cz/stiznosti
Rada České televize-adresy pro doručení: poštou-Kavčí hory, Praha 4,140 70 nebo email:radact@ceskatelevize.cz
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání-adresy pro doručení: poštou-Škrétova 44/6,

Praha 2,120 00, nebo email: podatelna@rrtv.cz Do kompetence RRTV patří
např. ochrana dětí a mladistvých, objektivita a vyváženost (nejčastěji připomínkovaná záležitost), přílišná hlasitost reklam, vysílání teleshoppingu a reklamy na
programech ČT a další. Do kompetence Rady nespadají posuny ve vysílání, kvalita vysílání, dramaturgie a také koncesionářské poplatky, které jsou také častým předmětem diskusí.
Při odesílání stížnosti (podnětu) je nutná jednoznačná identifikace autora
stížnosti (podnětu)
, tzn. uvedení celého jména i s adresou trvalého bydliště a to
i v případě odesílání emailem a datum odesílání stížnosti (podnětu.) Pro jistotu
doručení poštou je vhodné posílat dopis doporučeně. Stížnost je zapotřebí
odeslat do 15 dnů od odvysílaného pořadu. K němu je zapotřebí uvést název pořadu s tématem a časem vysílání vč. uvedení kanálu či rozhlasové stanice, na kterém pořad probíhal a zřetelnou formulaci stížnosti (podnětu)-např. při zpochybnění objektivity či historické pravdivosti je zapotřebí uvést argumentaci k této skutečnosti.
Při naplňování zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
č. 231/2001Sb., ve znění změn, se okruh stížností dotýká zejména níže uvedených paragrafů,

o které se stěžovatel může opřít:
Hlava I-práva a povinnosti při vysílání programu, §31-Obsah programů:
(2)Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.
(3)Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.
(4)Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se
zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině
§32, odst. 1-Provozovatel vysílání je povinen:
c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů pohlaví, rasy,
barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národní-
ho nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině,
majetku, rodu nebo jiného pohlaví
d) zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení
f) bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesné- mu nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.