Přivydělat si ve volební komisi?

04.10.2017 11:46

S blížícími se volbami můžeme stále častěji zaznamenat debaty na internetu ohledně „super brigády“ nic neděláš a dají ti peníze. Tyto debaty vnímají volby a práci v komisi jako zábavu, a proto bych rád upozornil na pár drobností. Vím, že KSČM problémy se zaplněním míst nemá, protože disponujeme početnou členskou základnou a pro naše členy je čest být ve volební komisi a většinou to není jejich první účast. Přesto se ale začínají objevovat tendence doporučit do komise lidi, kteří ani neví, že budou v komisi za KSČM, a dokonce při kontaktování za účelem ověření údajů jsou hodně překvapeni, kdo že je to otravuje.

Kdo vlastně tedy tvoří okrskovou volební komisi a co je jejím úkolem? Dle znění zákona dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování.

Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky". Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu a tím se zároveň ujímá své funkce.

Chci také upozornit, že členství v okrskové volební komisi zaniká mimo jiné i tím, že ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než 2 hodiny!

V komisi je také zapisovatel s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy a pořizuje zápis z jednání komise.

Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise.

Za tuto práci náleží komisi finanční odměna. Nárok na tuto odměnu vzniká ale pouze tehdy, pokud se zúčastní všech jednání komise, jinak je nárok jen na poměrnou část. Odměna podléhá dani z příjmu.

Nejdůležitějším úkolem je ale kontrola a sčítání hlasů. Dbejte prosím na to, aby vycházely kontrolní počty. Všechno je lepší přepočítat dvakrát. Jednotlivé výsledky za váš okrsek si zapište a zkontrolujte jejich správnost na serveru www.volby.cz. Pokud máte podezření na neregulérnost voleb, zápis nepodepisujte a trvejte na tom, aby byly důvody odepření podpisu uvedeny v samostatné příloze. Uvědomte si, že v okrskové volební komisi jste právě proto, abyste zabránili různým pochybným pokusům. Všichni by si totiž měli uvědomit, že Trestní zákoník zná § 351 nazvaný „Maření přípravy a průběhu voleb a referenda“ kde se mimo jiné píše. Kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru, až do vyhlášení jejich výsledků, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Leo Luzar, poslanec, vedoucí kandidát za KSČM pro volby do PS PČR