Prosincové zasedání ÚV

03.01.2019 18:05

Prosincové zasedání ÚV: schválena kandidátní listina do EP a svolání vnitrostranických konferencí

 

Program 5. zasedání ÚV byl relativně obsáhlý, zabýval se volbami do Evropského parlamentu, vnitrostranickými konferencemi a na programu byly také další body.

 

Kandidátní listina pro volby do EP

ÚV rozhodl o názvu kandidátky „KSČM – česká levice společně! Ne základnám, SDS, KSČ“. Poměrně rozsáhlá diskuze pak byla o způsobu volby. Předložený volební řád totiž byl v mnoha ohledech neurčitý a seznam kandidátů byl členům ÚV předložen teprve krátce před samotnou volbou.

Předložený jednací řád předpokládal, že se bude volit zvlášť vedoucí kandidát, zvlášť dalších 5 kandidátů a zvlášť zbytek kandidátní listiny, přičemž volba bude probíhat z předem určených množin kandidátů, které byly navrženy VV.

Nakonec se volil zvlášť pouze vedoucí kandidát a následně zbytek kandidátní listiny, a to ze všech navržených kandidátů. Ústřední výbor tímto způsob zvolil následující čelo kandidátní listiny pro volby:

 1. Kateřina Konečná
 2. Andrej Bóna
 3. Arťom Korjagin
 4. Roman Blaško
 5. Lukáš Pařízek
 6. Dagmar Švendová

 

Program a příprava kampaně pro volby do EP

ÚV projednával také programové dokumenty pro volby a přípravu volební kampaně. Byl schválen široký volební program určený zejména pro vnitrostranickou potřebu a pro potřebu kandidátů a také prioritní programové okruhy pro volební kampaň: byly schváleny následující okruhy:

ROVNOST:

 • ANO - rozvoji členských států; posilování mírové spolupráce na bázi dobrovolnosti a rovnosti; evropské kvalitě zboží (když už máme evropské ceny) => návrh na zavedení evropské důstojné minimální mzdy; rovnému odměňování za stejnou práci – Češi nesmí brát třetinové mzdy ve srovnání s Němci; průmyslu 4.0 jako pokroku k ulehčení práce; zkracování pracovní doby bez krácení mezd; zkrácení pracovního týdne na 4 dny; rozvoji a podpoře družstevnictví a sociálních podniků 
 • NE – odbytišti nekvalitního zboží; levné práci (nejsme montovnou, ale vývojovým mozkem); nesvéprávné agresivní zahraniční politice (musí sloužit zájmům českých občanů); ČR jako poslušnému vykonavateli nesmyslných nařízení z Bruselu; okrádání českých občanů vyváděním kapitálu do daňových rájů; tlaku na přijetí migračních kvót; Euru; likvidaci národní identity; pozitivní ani negativní diskriminaci; předraženým službám; Soudní dvůr Evropské unie nesmí být klackem na „neposlušné“ země; průmyslu 4.0 jako nástroji k dalšímu zvyšování zisků nejbohatších.

BEZPEČNOST:

 • ANO - společenství suverénních států; mírové politice jednající se všemi zahraničními partnery; ochraně vnějších hranic EU; boji proti nelegální migraci; efektivní návratové politice; řešení migrační krize v místech vzniku a na účet viníků; bezpečným ulicím ČR a celé Evropy; potírání hospodářské kriminality; kybernetická bezpečnost.
 • NE – výdajům EU na zbrojení; kvótám; nelegální migraci; nákladným vojenským manévrům NATO bez schválení RB OSN; likvidačním nařízením pro držitele zbraní (myslivci, sportovci, sběratelé etc.); 

DEMOKRACIE A TRANSPARENTNOST:

 • ANO - posílení pravomocí jediné volené instituce -  Evropského parlamentu (musí přestat rozhodovat úředníci bez odpovědnosti);  zákonodárné iniciativě EP; posílení možnosti vetování evropské legislativy ze strany národních parlamentů a efektivní nástroje k ovlivňování evropské agendy (např. pomocí závazných evropských občanských iniciativ); spravedlivému placení daní ve státě, ve kterém zisk vznikl; transparentnímu rozhodování v rámci EU, aby se zabránilo ovlivňování evropské legislativy ze strany korporací; referendu (o setrvání v EU/podmínkách setrvání v EU)
 • NE – cenzuře internetu; diktátu eurobyrokratů; nesmyslným směrnicím; odtoků zisků do daňových rájů (legalizaci daňových úniků); smlouvám vyhovujícím korporacím a bankám (TTIP, CETA apod.); hazardním bankovním spekulacím a sanování dluhů bank; dotacím pouze pro vyvolené

SOBĚSTAČNOST:

 • ano - potravinové soběstačnosti České republiky; rozvoji českého zemědělství a ochraně zemědělské půdy, zeleně, vodních zdrojů a venkovské krajiny; českým lokálním produktům; promyšleným ekologickým opatřením; rozvoji jaderné energetiky;
 • ne - dvojí kvalitě potravin; vývozu léků; znevýhodňování českých producentů; dalším solárním/jiným baronům; nesmyslnému plýtvání s „ošklivými“ potravinami; vývozu nerostného bohatství.

Byla přijata politicko- organizační zabezpečení k vnitrostranickým konferencím.

Konference k organizačním otázkám proběhne 27. dubna v Praze. Byl schválen klíč pro stanovení počtu delegátů 1 : 450. Jako zástupce ostravské organizace jsem navrhnul změnit klíč na 1 : 150 (nebyl jsem s tímto návrhem sám), ale ÚV tento můj protinávrh zamítnul.

Konference k programovým otázkám proběhne 8. června v Nymburku. Byl přijat klíč 1 : 150. Na můj dotaz k vyjasnění vnitrostranické diskuze k programu, která se má rozběhnout na členských schůzích v únoru t.r. (aniž by bylo určeno, kdy bude předložen nějaký materiál k diskuzi) bylo místopředsedou ÚV s. Grospičem sděleno, že programový dokument bude k dispozici v druhé polovině února. Předseda ÚV s. Filip pak sdělil, že programová konference bude mezistupněm ve vnitrostranické diskuzi a zde schválený program pak bude dále předložen k vnitrostranické předsjezdové diskuzi.

Založení Politického institutu

Politické strany nebo hnutí mohou v souladu se zákonem založit politický institut, jehož hlavním předmětem činnosti je výzkumná, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnost v oblasti. Lze pak požádat o každoroční příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 10 % z celkové výše příspěvku na činnost, který náleží straně nebo hnutí.

Většina významných stran má takovýto institut založen. Nyní k tomu přistoupila také KSČM. Bylo rozhodnuto o zřízení institutu s názvem Institut české levice, z.ú. V diskuzi jsem navrhoval změnu názvu (původně byl navržen kostrbatý název Institut pro vzdělávání České levice, z.ú.) a také o tom, že by měly být orgány institutu tvořeny nejen funkcionáři KSČM, ale také levicovými a komunistickými intelektuály.

Návrh podpory rozšíření dostupnosti HALO NOVIN v sítí knihoven

Jako svou iniciativu jsem předložil návrh na rozšíření dostupnosti Haló Novin v síti knihoven. Návrh vycházel z toho, že KSČM si u vydavatele objednává různé služby a za ty platí (inzerce, apod.). Navrhoval jsem, aby (třeba namísto inzerce) bylo stranou objednáno předplatné do stanoveného počtu knihoven (počet jsem nenavrhoval – návrh to nechával na rozhodnutí VV). Takto můj návrh však nebyl přijat.

Hodnocení voleb a organizační záležitosti

Součástí materiálů bylo také hodnocení voleb, které v podstatě zopakovalo již ty základní teze, které byly součástí tzv. předběžného zhodnocení. Vyhodnocení příčin volební porážky bylo dobré. Podstatné však bude, zda se orgány podle toho budou nadále chovat.

ÚV kromě výše uvedených projednal i celou řadu organizačních věcí, jako např. svůj plán práce na první pololetí a další záležitosti.

 

                                Martin Juroška

                                člen ÚV KSČM