Rozpad ČSFR přináší občanům problémy i dnes

27.08.2011 12:56

 

Již tomu bude pomalu devatenáct let, kdy znovu došlo v důsledku tentokrát popřevratového vývoje k rozdělení společného státu Čechů a Slováků.

Přesto si blízkost obou národů každoročně připomínají na řadě akcí občané po obou stranách společné státní hranice. Nejinak tomu bude i na tradiční Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti zítra po poledni ve Frýdlantu nad Ostravicí v mém Moravskoslezském kraji.

Rozdělení však nepřineslo jen nevoli, nostalgii, vzpomínky a nové aktivity. Přineslo mnoha spoluobčanům i řadu nečekaných problémů. Jedním z nich jsou dopady spojené s odpovědností za nároky vyplývající z účasti na důchodovém systému zaniklé federace. Velikost těchto závazků byla tehdy vyčíslena na 2,5 až 3násobek ročního HDP dané země a jejich rozdělení bylo provedeno ve dvoustranné Smlouvě mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení a v dalších právních předpisech.

Nepředpokládaný problém však přineslo kritérium »sídla posledního zaměstnavatele« osoby, podle níž doby zaměstnání ve společném státě (do 31. prosince 1992) hodnotí pro důchod pouze jeden z nástupnických států. Problém proto, že vlivem rozdílného ekonomického a legislativního vývoje jsou stále důchody vypočtené na základě federálních dob hodnocených na Slovensku v mnoha případech nižší, než kdyby tyto doby byly hodnoceny v Česku.

Osobně jsem vyslechl mnoho stížností občanů, kteří ani nemuseli opustit území Čech, Moravy či Slezska, ale tím, že sídlo jejich zaměstnavatele bylo na Slovensku, dostávají nižší důchod. Jiní zase trpí za to, že byli na určitou dobu převedeni na pracoviště na Slovensku nebo za prací pravidelně přecházeli dnešní hranici apod. Tito občané se domáhali, v rozporu s výkladem mezinárodní dohody, českých důchodů, nebo alespoň dorovnání slovenských důchodů českou stranou. Tomu nakonec ve výjimečných případech Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci ustanovení o odstranění tvrdosti se souhlasem SR vyhovělo. Dnes se jedná z celkového počtu 1449 kladně řešených případů o 770 vyplácených důchodů a kromě toho o 89 vyrovnávacích příplatků.

Je třeba podotknout, že celý tento proces poznamenala i rozhodnutí Ústavního soudu ČR, který stál na straně takto postižených občanů a dokonce se ve svých nálezech v čase a v jejich prospěch i odchyloval.

Avšak v souvislosti se znovupřiblížením se obou republik jejich vstupem do EU vyvstala daleko ostřeji otázka stanovených limitů pro postupy České správy sociálního zabezpečení. Jde o oznámený rozpor s právem EU v oblasti slučitelnosti konceptu dorovnání, zejména českou stranou stanovené omezující podmínky, jako je předpoklad českého občanství a bydliště na území ČR, což evropské právo vnímá jako diskriminační.

Náš Ústavní soud však dále nepřipouští fakt, že by se na předmětnou materii komunitárního práva vztahovalo právo EU. Proto Nejvyšší správní soud oslovil Soudní dvůr EU předběžnou otázkou, a ten mj. vyloučil možnost, že by se problém »kompenzací« mohl týkat pouze občanů ČR. Rozhodl asi tak, že buďto dorovnání dostanou všichni dotčení občané EU nebo nikdo. Co z toho nově vyvodí ÚS ČR, neumím předpovědět.

Vláda byla informována, že MPSV a ČSSZ již obdržely množství žádostí slovenských občanů o dorovnání jejich důchodů na úroveň českých. Z těchto důvodů pravděpodobně připutuje příští týden do sněmovny ministersko-poslanecký pozměňovací návrh, který nároky na nové kompenzace zruší, neboť jejich administrace a náklady pro státní rozpočet ČR mohou představovat až 100 mld. Kč (ročně kolem 6,5 až 7,5 mld. neodůvodněné jednostranné zátěže pro ČR). Opatření učiněna přede dnem účinnosti připravované změny mají zůstat nedotčená (na jak dlouho?), ale noví žadatelé budou mít tzv. smůlu.

I toto jsou dopady překotného rozdělení společného státu dvou velmi si blízkých národů - Čechů a Slováků - ještě téměř po dvaceti letech.

Miroslav OPÁLKA, poslanec a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii

26. 8. 2011Miroslav OPÁLKA

převzato z Haló novin

 

Diskusní téma: Rozpad ČSFR přináší občanům problémy i dnes

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek