Seminář k dopravě 22.10.2011

01.11.2011 13:27

 

Dne 22. října se v budově ÚV KSČM uskutečnil seminář členů výborů a komisí zastupitelstev krajů

a Rad statutárních měst k problematice dopravy. Úvodní slovo přednesl poslanec PS PČR Karel Šídlo,

jehož obsah byl, jako i na minulém semináři, přehledný, znalý problematiky a srozumitelný. Přítomny

byly i poslankyně PS PČR Gabriela Hubáčková a Květa Matušovská.

     Z řady problémů dopravy, o kterých s. Šídlo hovořil, bych chtěl uvést hlavně ty, které se týkají

SFDI. Zejména ty v příštím období nejvíce poznamenají úroveň i nejbližší budoucnost dopravy v ČR.

Problematika dopravy je úzce spjata s rozpočtem ČR, který jako škrtrozpočet neprospívá aktivní politice zaměstnanosti.

 Kap. 329 snižuje výdaje i příjmy, z toho na pozemní komunikace 0 Kč!!!.

Výdaje SFDI:   rok 2012   25 mld.        

                                2013  9,1 mld.                   

                                2014  8,9 mld. Kč

  Poklesy jsou v desítkách %.

     Bártova superkoncepce dopravy je pouhým slabým odvarem toho, co se v dopravě v nejbližší budoucnosti očekává. Činnost státu připomíná pouze nemohoucnost v přihlížení slabému výběru daní.

Předpokladem pro čerpání prostředků z fondů EU je alespoň 47 mld. Kč pro léta 2013 – 2014. Částka 41 mld. ohrožuje schopnost ČR tyto prostředky čerpat. To ve svých důsledcích znamená, že ČR:

        - nebude schopna nahradit tyto prostředky (EU) z národních zdrojů

        - bude nucena řadu staveb zastavit a zakonzervovat

        - bude vystavena nebezpečí penále ze strany firem za nerealizované výkony

     Ve vztahu k finančním prostředkům SFDI v roce 2011 bude v letech 2012 – 2014 chybět cca 101 mld. Kč., což se dále negativně projeví i na investicích v MS kraji, zejména na stavbách:

         - Bohumín – státní hranice s Polskem

         - obchvat u Skřečoně

         - prodloužená Místecká ulice

     Současná vláda svým přístupem zcela ignoruje, že zabezpečování veřejné dopravy je jednou z jejích základních povinností.

     Soudruh Šídlo se obšírně věnoval i problematice železniční dopravy, která je v ČR značně zanedbaná a není koncepčně řešena. Přes množící se požadavky na náhradu těžké kamionové dopravy dopravou železniční tak železnice není schopna v současné době kapacitně případné požadavky zvládnout.

     Následovala bohatá a věcná diskuse, ve které vystoupili oba členové komise dopravy Rady města,, ss. Jakubek i Strachoň.

     Soudruh Strachoň informoval o důležitosti dobudování významných komunikací v MSK i s ohledem na napojení automobilky v Nošovicích. Ostatní v samostatné informaci viz dále.

      Soudruh Jakubek informoval o úloze KODIS při zkvalitňování, zefektivňování a zlepšování dopravní obslužnosti v Ostravě a MSK přípravě budování přestupních terminálů. Upozornil na značně negativní důsledky připravovaného RUD, které postihne i oblast dopravy. Kritizoval zpoplatnění D 1 na území města, která navíc je dlouhodobě provozována pouze jako komunikace s jedním pruhem pro každý směr, zákazem předjíždění a rychlostí omezenou na 80 km/hod.

                                                                                         Oldřich Jakubek, člen komise dopravy Rady města

převzato ze Zpravodaje MěV KSČM č. 11/2011 

Diskusní téma: Seminář k dopravě 22.10.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek