Strategie zastupitelů KSČM v Ostravě v roce 2011

01.04.2011 20:05

 

1.     Strategie se skládá z návrhů, které městský výbor KSČM předkládá klubům zastupitelů a zastupitelům v zastupitelstvech městských obvodů a města. Návrhy jsou předkládány jako teze s tím, že konkrétní podoba návrhů by mohla být konzultována např. v radě zastupitelů s tím, že pokud některý zastupitel či klub zastupitelů návrh vypracuje, může jej nabídnout také ostatním klubům tak, aby se nevynalézalo totéž na několika místech. Rozpracováním návrhů mohou kluby pověřit konkrétní členy klubu.

2.     Jednotlivé návrhy vycházejí z volebního programu MěO KSČM pro toto volební období. Měly by být závazné pro všechny kluby v rámci města. Jedná se o jakýsi základ. Samozřejmě bude pozitivní, když kormě těchto hlavních návrhů si jednotlivé kluby rozpracují své návrhy v návaznosti na volební programy do jednotlivých zastupitelstev.

3.     Některé návrhy jsou termínované, jiné jsou průběžné. O plnění návrhů budou podávat jednotlivé kluby informaci v lednu 2012. U termínovaných návrhů budou kluby informovat již průběžně dle termínů. Termíny jsou chápány orientačně. Rovněž níže nespecifikované návrhy (speciální dle volebních programů obvodů), podají kluby souhrnnou informaci v lednu 2012.

4.     Kluby budou průběžně informovat veřejnost o svých návrzích a oponenturách k návrhům stran radničních koalicí prostřednictvím internetových stránek MěO KSČM, v případě významných návrhů také prostřednictvím tiskových zpráva a konferencí. Návrhy na propagaci významných návrhů mohou být rovněž předkládány s podrobným popisem komisi pro ideové a propagační záležitosti tak, aby z nich bylo možno s přispěním klubu vytvořit propagační materiál.

5.     Vyhodnocení aktivity jednotlivých klubů a zastupitelů při přípravě a předkládání návrhů bude součásti hodnocení na konci volebního období.

 

Hlavní oblasti strategie zastupitelů KSČM

 

1.     Demokracie a veřejná správa

 

1.1

Návrh na zveřejňování podkladů pro zasedání zastupitelstva, zápisů ze zasedání zastupitelstva a zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva

Město

Obvody

T: 6/11

1.2

Návrh na přímý přenos ze zasedání zastupitelstva a zveřejňování záznamů

Město

Velké obvody

T:9/11

1.3

Návrh na možnost prezentovat své názory ve zpravodajích místní samosprávy; navrhnou statuty těchto zpravodajů; navrhnou, aby dohled nad zpravodaji byl zajišťován výborem zastupitelstva (aby redakční rada měla statut výnoru zastupitelstva)

Město

Obvody

T:6/11

1.4

Návrh, aby analýzy, které byly zpracovány za veřejné peníze, byly zveřejněny na internetu

Město

Obvody

T:6/11

2.     Doprava a životní prostředí

2.1

Návrh na vlastní model bezplatné či částečně bezplatné dopravy (např. v zimním období, v určitých časových intervalech, popř. s možností celoroční paušální platby s vazbou na možnost parkování)

Město

T:6/11

2.2

Návrh vyhlášky o regulaci dopravy sypkého materiálu

Město

T:5/11

2.3

Vytipování vhodných ploch pro parkování bez výraznějšího záboru zeleně a návrh na řešení předložený na zastupitelstvu městského obvodu

Obvody

Průběžně

2.4

Návrh iniciativy (vyhlášky) na zpoplatnění vjezdu do částí města nejvíce zasažených zhoršeným stavem ovzduší minimálně v době smogových situací a při naměření zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší.

Město

T:11/11

2.5

Vytipování vhodných lokalit pro výsadbu zeleně a návrh na tuto výsadbu předložený na jednání zastupitelstva

Obvody

T: průběžně

3.     Volný čas, kultura, sport

3.1

Zvýšení podpory pro volný čas dětí a mládeže – návrhy v procesu schvalování rozpočtu na zvýšení těchto prostředků o určitou částku.

Město

Obvody

T:12/11

3.2

Návrh na ocenění osob, které se věnují výchově mládeže v oblasti kultury či sportu

Město

Obvody

T:10/11

3.3

Obnovení dotačního titulu, určeného na modernizaci sportovišť

Město

T:12/11

3.4

Návrhy na vybudování oddechových zón a dětských hřišť ve vhodných lokalitách v roce 2012 v návaznosti na schvalování rozpočtu

Obvody

T:12/11

3.5

Podpora města při péči o historická vozidla Dopravního podniku

Město

T:10/11

3.6

Návrh na poskytování prostředků na provoz školních hřišť již v rámci základního příspěvku na školství, který je realizován v rámci základního dotačního vztahu mezi městem a městskými obvody

Město

T:9-10/11

4.     Bydlení

4.1

Vytipování vhodných lokalit pro obecní bytovou výstavbu, včetně možnosti výstavby domů s pečovatelskou službou (informace o konkrétní lokalitě vč. p.č. budou předloženy MěV)

Obvody

6/11

4.2

Návrh na vyčlenění rozpočtových prostředků na obecní bytovou výstavbu tak, aby při spolufinancování ze SR bylo možno postavit nové obecní byty

Město

Obvody

12/11

4.3

Vypracování návrhu slev na nájemném v dalším období (např. vázáném na příjmy domácností) a jeho předložení na jednání zastupitelstva

Obvody

9/11

4.4

Zásadní odmítnutí prodeje bytových domů třetím osobám v každém jednotlivém případě

 

Obvody

Průběžně

4.5

Zřízení fondu rozvoje obecního bydlení s pravidelnými příjmy z rozpočtu města s tím, aby také všechny finance, které byly utrženy prodejem bytových domů, se stávaly příjmem tohoto fondu.

Město

10/11

5.     Finance a majetek

5.1

Návrh metodiky přidělování rozpočtových prostředků městským obvodům tak, aby získaly větší autonomii i při realizaci základních investičních potřeb (opravy silnic, bytů, apod.)

 

Město

T: 9-10/11

5.2

Nepodporovat prodej pozemků pro bytovou výstavbu developerům.

Obvody

Město

Průběžně

 

 

5.3

Zvýšení prostředků na zajištění třídění odpadu a přistavování kontejnerů

Město

T: 9-10/11

5.4

Pečlivě pozorovat průběh veřejných zakázek a dotazovat se na jednání zastupitelstva na jejich průběh

Město

Obvody

Průběžně

5.5

Žádat zveřejňování informací o veřejných zakázkách na internetu

Město

Obvody

Průběžně

5.6

Požadovat u prodeje majetku, který dříve sloužil poskytování veřejných služeb (školy, apod.), aby byl předložen přehled o financích, jež byly v posledních 10 letech investovány do oprav a rekonstrukcí

Město

Obvody

Průběžně

5.7

Vzájemně se podrobně informovat o záměrech na prodej nemovitostí, zejména v případech, kdy kluby obvodů mají oprávněné výhrady k prodeji tohoto majetku (v takovém případě je nutno uvést podrobné argumenty)

Obvody

Město

Průběžně

6.     Bezpečnost

6.1

Návrh na pravidelný příspěvek na činnost Sborů dobrovolných hasičů (odstupňovaný dle kategorie JPO) v rámci rozpočtu města

Město

T:9-10/11

6.2

Vytipování vhodných lokalit pro umístění kamerových systémů a návrh na jejich umístění předložený zastupitelstvu

Obvody

T: 11/11

6.3

Návrh na navýšení prostředků určených pro pořízení kamerových systémů v rámci rozpočtu města

Město

T:12/11

 

Návrh usnesení:

MěV:

1)    schvaluje Strategie zastupitelů KSČM v Ostravě v roce 2011

2)    žádá kluby zastupitelů o přípravu a realizaci návrhů uvedených ve strategii dle stanovených termínů

3)    žádá předsedy klubů zastupitelů o vypracování souhrnné zprávy o plnění strategie v podmínkách jednotlivých klubů a její odevzdání MěV do 10.1.2012

 

Z pověření MěV KSČM Ostrava zpracoval: Ing. Martin Juroška, Ph.D.

Diskusní téma: Strategie zastupitelů KSČM v Ostravě v roce 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek