Informace ze 7. jednání ZMO dne 27.4.2011

09.05.2011 10:54

Dubnové zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo 27. 4. 2011, tentokrát probíhalo za rekordně nízké účasti veřejnosti. Zastupitele si přišlo poslechnout pouze 7 občanů. Tak malá účast občanů na zasedání nejvyššího orgánu města nebývá obvyklá.

Materiálů k projednání v zastupitelstvu města bylo celkem 66. Z nich nejdůležitější jsou tyto :

Neziskovým a příspěvkovým organizacím byly odsouhlaseny neinvestiční a investiční dotace potřebné pro jejich činnost v letošním roce. Projednáno a schváleno bylo také přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ( OP LZZ ) na projekt „Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách“.

 Projednána byla také změna stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. Zastupitelé se pozastavili nad tím, proč jsou akcie dopravního podniku vystaveny na majitele. V tomto případě je velmi obtížné dohledat, kdo vlastně tyto akcie vlastní. Protože se jedná o organizaci města, měly by být akcie na jméno.

    Zastupitelstvo projednávalo smlouvu o spolupráci se společností Dalkia Česká republika a.s. Z této smlouvy vyplývá další zvýšení cen za dodávku tepla a teplé vody. Dalkia odůvodňuje zvýšení ceny zvýšenými nároky na snížení emisí. Vše nakonec zase zaplatí občané. Pro Dalkii není skutečně důstojné zakrývat zvýšení cen tepla zvýšenými náklady na snížení emisí, zvláště proto, že akcie Dalkie byly městem prodány se závazkem, že se 15 let nebude cena tepla zvyšovat. Přesto se tato společnost dožaduje odsouhlasení zvýšení cen tepla v zastupitelstvu. Svá opatření na snížení emisí má taková společnost hradit ze zisku a ne navyšováním cen. Přestože zastupitelé za KSČM byli proti schválení takovéto smlouvy, byl návrh na její uzavření přijat.

    Následovala opět šňůra prodejů, výkupů a směn pozemků, které byly z větší části odsouhlaseny k prodeji. Většina prodejů pozemků je projednávána na základě požadavků jednotlivých městských obvodů, jsou však také projednávány prodeje pozemků, které patří přímo městu Ostrava, případně Státnímu fondu pro zastupování státu.

    Ne vždy je městským obvodům vyhověno. Starosta městského obvodu Ostrava-Michálkovice Ing. Martin Juroška dával návrh na odsouhlasení prodeje pozemků pod garážemi v katastrálním území Michálkovice. Zastupitelstvo nevyhovělo jeho požadavku a prodej pozemků pod garážemi neodsouhlasilo.

    V katastrálním území Zábřeh VŽ byla schválena změna územního plánu z funkční plochy „bydlení individuální“ na „bydlení hromadné“.

V závěru zasedání zastupitelstva bylo odsouhlaseno sloučení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace s Městskou záchrannou službou Ostrava, příspěvkovou organizací. Jedná se pouze o vytvoření jedné příspěvkové organizace města Ostravy. Městská záchranná služba Ostrava poskytuje své služby pouze Městské nemocnici Ostrava. Sloučení obou subjektů bude přínosem pro obě organizace.

Ing. Justina Kamená

převzato ze Zpravodaje MěV KSČM č. 5/2011

Diskusní téma: TiInformace ze 7. jednání ZMO dne 27.4.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek