Tisková informace ze 10. jednání ZMO dne 14.9.2011

16.09.2011 11:43

 

Mimořádná přeprava v době smogu ukončena

Zastupitelé na svém dnešním jednání odhlasovali ukončení platnosti zavedené mimořádné přepravy ve veřejné osobní dopravě na území města Ostrava v tarifních zónách č. 1 - 4 v době vyhlášení smogové situace. Zároveň byla uzavřena Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o kompenzaci za plnění tarifních závazků v rámci smogové situace, která byla uzavřena mezi statutárním městem Ostrava a společností TQM - holding s.r.o., Veolia Transport Morava a.s., fyzickou osobou Radovan Maxner a společností Dopravní podnik Ostrava a.s.

„Mimořádná přeprava v době vyhlášení smogové situace měla své opodstatnění, protože přispěla k intenzivnějšímu využívání hromadné veřejné dopravy a snížení počtu automobilů ve městě. Vzhledem k tomu, že nelze do konce roku očekávat zvýšení příjmů, z nichž by bylo možné závazky města za poskytování bezplatné přepravy plnit, a kvůli nárůstu cen motorové nafty jsme nuceni platnost mimořádné přepravy v době smogu ukončit,“ sdělil náměstek Aleš Boháč.

O zavedení mimořádné přepravy v době vyhlášení smogové situace rozhodlo zastupitelstvo města na svém 3. zasedání 15. 12. 2010. Na úhradu závazků vyplývajících pro město Ostravu z této přepravy byla využívána finanční rezerva města. Kvůli nárůstu cen pohonných hmot budou však finanční prostředky z této rezervy nyní uvolněny pro Dopravní podnik Ostrava na kompenzaci zvýšených nákladů na veřejnou službu. Celkem se jedná o částku 19 925 tis. Kč.  

Primátor píše premiérovi ve věci urychlení sanace lagun

Státní zakázku na odstranění ekologických zátěží „Nápravná opatření laguny Ostramo“ v Ostravě-Mariánských Horách realizuje sdružení Čistá Ostrava již od roku 2004. Původní termín vytěžení ropných kalů do 31. 12. 2010 je už dávno minulostí. Ministerstvo životního prostředí jej vloni posunulo na 31. 12. 2011. Ani letošní datum se nejeví jako reálné. Horizont definitivní rekultivace celého území byl odložen na konec roku 2018.

Náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej ve věci lagun Ostramo oslovil již v dubnu 2010 dopisem tehdejšího předsedu vlády Jana Fischera. Vyjádřil nesouhlas s posunutím termínů sanace a rekultivace území. Předseda vlády dopisem ze dne 16. 6. 2010 žádosti nevyhověl.

Vzhledem k neustálému posunování termínů se primátor Ostravy Petr Kajnar obrátil dopisem na předsedu vlády Petra Nečase.  V listu mimo jiné upozorňuje na to, že s realizací státní zakázky „Nápravná opatření laguny Ostramo“ je v současné době spojeno mnoho problémů, což vrhá negativní pohled na statutární město Ostrava, jako představitele místní územní samosprávy. Petr Kajnar se v dopisu naléhavě obrací na předsedu vlády: „Žádám, abyste se osobně zasadil o striktní dodržení termínů, tak jak jsou uvedeny ve stanovisku ministerstva životního prostředí č. j. 401/700/10 ze dne 7. dubna 2010. Současně uvítám, pokud by dokončení realizace odstraňování staré ekologické zátěže Nápravná opatření laguny Ostramo proběhlo v předstihu.“  

Na novelu zákona doplatí město i kraj 

Zastupitelé města vyjádřili nesouhlas s navrhovanou novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v jejímž důsledku by došlo k významnému snížení daňových příjmů města ve výši 913 milionů korun. Zastupitelé zároveň vyslovili podporu takové změně zákona o rozpočtovém určení daní, která by zajistila zvýšení příjmů malých obcí bez vlivu na příjmy čtyř největších měst v ČR. 

Přijetím změny zákona by byl utlumen rozvoj města a omezen rozsah služeb poskytovaných občanům ostravského regionu.  Snížení příjmů by tak pocítili nejen občané z Ostravy, ale i z okolí. „Na základě studie, kterou jsme si nechali zpracovat, bylo vyčísleno, že mimoostravští obyvatelé, kteří dojíždějí do Ostravy za prací, kulturou, sportem, službami a dalšími aktivitami (cca dalších 100 tis. lidí) se podílejí na čerpání výdajů z rozpočtu města ve výši 952 mil. Kč,“ řekl primátor Petr Kajnar. Přijetím novely by také došlo k výraznému omezení investičního rozvoje, což by se prakticky projevilo sníženou údržbou cest, škol, stadiónů, nemocnice a dalších veřejných objektů. Město by muselo přistoupit ke zdražení a omezení služeb v oblastech jako jsou veřejná doprava, vodné a stočné, údržba zeleně, bezpečnost, vstupné do divadel, na koncerty, do ZOO apod.

V prvním roce účinnosti nového modelu by většinu předpokládané ztráty měly pokrýt kompenzace. V roce 2017 by ale město Ostrava plně pocítilo výpadek sdílených daní ve výši 913 mil. Kč. Tyto navrhované kompenzace však nemají právní zakotvení v předložené novele zákona. Zároveň v současné době není jasné, ze kterých kapitol státního rozpočtu by měly být poskytovány.

„Pro hospodaření a rozvoj města by přijetí novely tohoto zákona mělo devastující účinek. Už během krize přišel náš rozpočet o jednu miliardu korun. Museli jsme snížit dotace všem organizacím, téměř všechny stavební zakázky soutěžíme za nejnižší cenu.  Snažíme se šetřit, desítky milionů korun nám spoří elektronické aukce v systému sdružených nákupů.  Daří se nám zatím hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, ale je nutno říci, že naše město téměř nemá rezervy, už nemůže více uspořit nebo hospodařit efektivněji,“ konstatuje primátor města Petr Kajnar.

Novela zákona by měla neblahý dopad i na celý Moravskoslezský kraj. Výpadek ve výši 181 mil. Kč přesunem příspěvku na školství ve  výši 1,5 mld. Kč ze státního rozpočtu do objemu sdílených daní spolu s výpadkem 700 mil. Kč z nespecifikovaných národních dotačních titulů ze státního rozpočtu by způsobil celkovou ztrátu sdílených daňových příjmů pro Moravskoslezský kraj podle navrhované novely zákona o RUD ve výši 531 mil. Kč.

převzato z tiskových zpráv zastupitelstva