Výkonný výbor ÚV KSČM jednal o bezpečnostní situaci v ČR i v zahraničí

10.02.2012 10:06

 

 

Informace z jednání 49. schůze Výkonného výboru ÚV KSČM dne 10. 2. 2012.


Na své 49. schůzi se Výkonný výbor ÚV KSČM zabýval aktuálně projednávanými otázkami v PS PČR, ať už jde o církevní restituce, problémy na Úřadu práce ČR či snahu o privatizaci Pivovaru Budvar aj. K nejdůležitějším otázkám přijal výkonný výbor samostatné stanovisko, které zdůrazňuje odpovědnost celé vlády. Rozmělňování problémů na jednotlivé kauzy a vládní spory o jednotlivé ministry ve skutečnosti podle členů VV ÚV KSČM slouží jen k zastírání této vládní odpovědnosti.
 
Výkonný výbor projednával rovněž návrh komplexního přístupu KSČM k bezpečnostní situaci. KSČM si staví dlouhodobý úkol dosáhnout zrušení NATO jako pozůstatku studené války, narušujícího mírové úsilí a zvyšujícího bezpečnostní rizika. Zaujímá kritické stanovisko k současné společné zahraniční a bezpečnostní politice EU, která vytváří podmínky k militarizaci členských států a EU jako celku. Těžiště pokračujícího integračního procesu EU vidí KSČM v rozšiřování podmínek pro dynamický rozvoj ekonomiky Unie i jednotlivých členských států, ve vyrovnávání ekonomických, sociálních a kulturních rozdílů mezi členskými státy a jednotlivými regiony. Ke zvýšení mezinárodní bezpečnosti je z pohledu KSČM nezbytné demokratické rozvíjení a posilování mezinárodního práva, které by odráželo měnící se podmínky současného světa. Je nutné, aby byla v otázkách porušení mezinárodního míru a bezpečnosti respektována výlučná pravomoc Rady bezpečnosti OSN, a to na základě důsledného prosazování Charty OSN. Přetrvávající problémy v činnosti OBSE považuje KSČM za možné překonat návratem ke kurzu nastoupenému Závěrečným aktem Helsinské konference. KSČM jednoznačně odmítá snahy o prolamování zákazu použití ozbrojené síly ve vztazích mezi státy s výjimkou sebeobrany proti ozbrojenému útoku. Nesouhlasí zejména s tím, že si NATO přisvojuje právo použít ozbrojené síly k útoku na jiné státy bez rozhodnutí RB OSN, odmítá politiku vměšování do záležitostí suverénních států.  
 
Výkonný výbor také prodiskutoval informaci o naplňování přístupů KSČM k řešení situace sociálně vyloučených skupin i regionů. Bezpečnostní situace např. ve šluknovském výběžku podle zveřejněných údajů i konkrétních poznatků členů VV zaznamenala koncem loňského roku výrazné zhoršení. V problémových lokalitách stále dochází k rušení služeben policie, bez ohledu na nárůst kriminality. Vláda v této věci neplní sliby, které zástupcům regionu dala. Členové VV hovořili také o problému vládou nijak neřešené lichvy s byty, hrazené přímo ze státního sociálního příspěvku na bydlení, k této věci schválili úkol navrhnout konkrétní legislativní opatření. Předložený materiál upozorňuje i na stále probíhajícímigraci některých sociálně vyloučených, na jejich vystěhovávání z jedněch lokalit a na vznik nových ghett v jiných místech. Podrobněji se zabývá i programem prevence kriminality a extremismu.
 
S touto otázkou souvisel další bod programu - dopady reformy policie. Jako zásadní problém neúspěšné reformy KSČM vidí, že došlo i přes řadu připomínek ke zřízení 14 krajských ředitelství Policie ČR, což si mj. vyžádalo nejméně o 8 mld. Kč vyšší náklady. Přechodem na 14 krajských správ se sice zlepší spolupráce s místní samosprávou, ale spolupráce se státními zastupitelstvími a soudy se zkomplikuje. Decentralizace, která vychází z návrhu zřídit krajská ředitelství jako účetní jednotky, ve skutečnosti posiluje vůči nim roli MV ČR, neboť na něm budou tyto krajské články ekonomicky závislé. Kritizován je i fakt, že zůstává pouze na policejním prezidentovi a krajských správách rozhodovat o útvarech III. a IV. typu, na nichž závisí dostupnost, kvalita služby a detailní znalost místního prostředí. Někteří starostové se proto obávají, že přijdou o své policisty, a ti k nim budou dojíždět ze vzdálenějších míst. Hlavnípříčinou současného kritického stavu je rovněž fakt, že policie musí být financována i z prostředků krajů. Krajům přitom chybí finanční prostředky nejen na mzdy, ale také na samotnou činnost policie. Je proto nezbytně nutné trvat na neodkladném vyhodnocení průběhu reformy policiezejména její ekonomické části, a navrhnout přijetí takových opatření, která zajistí bezproblémový chod Policie ČR.
 
Výkonný výbor dále projednal některé organizační a ekonomické otázky, seznámil se s informací z jednání Evropského parlamentu i Parlamentu ČR.
 
 
Autor: Věra ŽEŽULKOVÁZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: Výkonný výbor ÚV KSČM jednal o bezpečnostní situaci v ČR i v zahraničí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek