Zápis z 27. zasedání zastupitelstva SMO.

02.07.2017 14:19

Zastupitelstvo města Ostravy se konalo 21. června 2017 za účastisedmi našich zastupitelů, omluveni byli s. Jakubek, s. M. Juroška a s. Sekeráková. Hned u prvního bodu jednání -Informace o činnosti orgánů města -požádali o slovo občané p. Přepiora jako obvykle ve věci čipování psů a pí Vysloužilová ve věci odporu občanů proti stavbě tramvajové linky na 7. a 8. obvodu vOstravě Porubě. Poté nás radní Semerák informoval, že papírové jízdenky jsou tak na ústupu oproti ostatním způsobům platby, že zvažuje papírové jízdenky úplně zrušit.

         Byla schválena dotace na realizaci pamětní desky Rudolfa Tlapáka a bylo rozhodnuto o udělení ceny města Ostravy Usainu Boltovi. Při projednáváni bodu o fúzi společnosti Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o., vystoupil s. Šebesta s kritikou stavu DK POKLAD a označil připravovanou fúzi za předčasnou. S. Babka vysvětlil postoj našeho klubu ve věci všech kulturních domů.

         Celý jeden bod programu byl věnován dotazu s. Jurošky ve věci zastávek na znamení ašpatné dopravní situace na křižovatkách Cingrová –Nemocniční a Cingrová -Kounicová. Seznam zastávek a stručný popis projektu prodloužené Místecké, který bude situaci na obou křižovatkách řešit, byl součástí připravené důvodové zprávy.

         Celý náš klub podpořil poskytnutí příspěvku ve výši 30 mil. Kč Městské nemocnici na navýšení platů zaměstnanců. Následně vystoupil s. Babka s kritikou vlády ČR, kdy vláda alibisticky rozhodne o navýšení tarifů např. zdravotním sestrám, ale finance neposkytne a navýšení jde na vrub obecních rozpočtů.

         Zastupitelstvo také projednalo a schválilo memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektů „Moravskoslezské vědecké knihovny“, „Přístavba Domu umění“ a „Výstavba nového koncertního sálu jako přístavby objektu Dům kultury města Ostravy“.

         Jedním z nejdůležitějších bodů jednání zastupitelstva bylo schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření za rok 2016 a rozdělení zisku. Celkové příjmy města byly 8330 mil. Kč acelkové výdaje 6953 mil. Kč. Kladné saldo hospodaření bylo celkem 1377 mil. Kč. Po konsolidaci byl předložen zastupitelstvu návrh na rozdělení přebytku hospodaření (volných zdrojů) ve výši 1033 mil. Kč. Bylo například schváleno 239 mil. Kč do zdravotnictví, 263 mil. Kč na investice, 112 mil. Kč do dopravy, 61 mil. Kč do sportu a 36 mil. Kč do kultury. Byl také posílen dotační titul talentmanagement o 10 mil. Kč a posíleny rozpočtové rezervy. Při projednání vystoupil s. Šebesta a poukázal, že poplatek od turistů klesá a že je to špatný trend, s.Macháček srovnal ohromný přebytek sčástkou 25 mil. Kč, která by stačila na dopravu dětí do 15 let vMHD zdarma, a požádal vedení o přehodnocení jejich nesouhlasného stanoviska. Za celý klub diskusi uzavřel s. Babka, když upozornil, že přebytek není dobrásystémová zpráva, ale že ukazuje neschopnost kvalitního plánování.

         V závěru jednání byla ještě diskutována situace s Veolia Energie ČR, a.s., přechod od smlouvy k deklaraci, kdy magistrát nebude mít od roku 2018 vliv na cenu tepla. Zastupitelstvo také v závěru schválilo převod pozemků „areál Bazaly“ do společnosti města VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Na závěr mi dovolte Vám všem popřát krásné prázdniny s přáním, ať načerpáme všichni hodně sil do podzimní volební kampaně.

Vít Macháček