Ze 28. zasedání zastupitelstva města Ostravy

04.11.2013 14:29

Jednání 28. zasedání zastupitelstva města jsme zahájili minutou ticha za prvního polistopadového primátora města Ostravy Jiřího Smejkala. Poté již zasedání pokračovalo dle navrhovaného programu, který jsme schválili s malou úpravou, neboť s. Babka za náš klub požádal u některých materiálů, které neposkytovaly ve svém původním znění dostatečné informace pro zaujmutí stanoviska k dané věci, o projednání s předkladem.

S. Juroška hned v úvodu jednání vznesl dotaz týkající se plánovaných změn v hromadné dopravě (úprava a optimalizace trolejbusových spojů) a zamýšlených změn v tarifech a systému nákupu jízdních dokladů (krátkodobých i dlouhodobých). Z odpovědi jsme vyrozuměli, že systém krátkodobých jízdenek dozná změn: bude nově zavedena 10 minutová a 30 minutová jízdenka, hodinová jízdenka zůstává v platnosti, naopak 15 minutová jízdenka bude zrušena. Také dlouhodobé jízdenky (tzv. měsíčníky) doznají změn. A ještě jedna důležitá informace k této problematice: největší slevy na jízdném získají cestující, když si měsíčníky zakoupí elektronicky do aplikace e-karty Dopravního podniku Ostrava (zde slevy činí až 10%). DPO tak chce motivovat cestující, aby využívali e-karty (stojí 120 korun), a tím šetřili náklady DPO. K optimalizaci spojů hromadné dopravy se vyjádřil ředitel DPO, který pouze konstatoval, že se situace nadále monitoruje, ale nyní se žádné změny neplánují, neboť jízdní řády platné od 1. 9. 2013 počítají s čekáním přípojů na sebe, a tudíž občané mají zajištěnu návaznost spojů. Vyzdvihl také, že byla obnovena linka autobusu č.20.

Více než hodinová diskuse se rozpoutala při projednávání bodu č. 71 – postup ve věci prodeje 66% majetkového podílu obchodní společnosti OVANET a.s. Po prezentaci „výhod a nevýhod“ postupů společností KPMG se k dané problematice vyjádřili zástupci všech politických stran. Ale ani po bouřlivé diskusi jsme nebyli schopni přijmout nějaké závazné stanovisko, neboť ani jedna z navrhovaných variant nebyla schválena a nebylo přijato rozhodnutí, jak budeme nadále pokračovat. Dá se tedy předpokládat, že v dohledné době bude tato problematika opětovně otevřena.

Dalším problematickým bodem (č. 79) jednání se stala veřejná zakázka „Propojení a Cyklostezka ul. Pavlovova, Plzeňská. Tento materiál byl sporný v tom, že jsme byli nuceni udělat „ústupky“ stavební firmě, neboť jinak bychom přišli o dotace z Evropské unie za nesplnění podmínek. A právě tyto „ústupky“ byly sporné. Po delší diskusi a ujištění ze strany vedení města a právního oddělení, že za navrhované řešení přebírají odpovědnost, byli zastupitelé ochotni takto navrhovaný postup odsouhlasit.

Další jednání probíhalo bezproblémově a kromě uvedeného byla projednána celá řada majetkových, provozních a finančních záležitostí. Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách statutárního města Ostravy.

Zlata Klenková

zastupitelka města za KSČM