ZKUŠENOSTI Z ČINNOSTI ZASTUPITELŮ V OBVODECH

07.12.2012 15:11

 

Obvodní koordinační rada KSČM Ostrava 3 se pravidelně jednou ročně podrobněji zabývá činností zastupitelů za KSČM v šesti městských obvodech své územní působnosti. Vychází přitom z informací příslušných ZO KSČM i vlastních poznatků. Nedávno se tak stalo na jednání dne 20. listopadu 2012.

V komunálních volbách v roce 2010 byl v městských obvodech za KSČM zvolen následující počet zastupitelů: v Ostravě - Jih osm, v Nové Bělé, Staré Bělé a Vítkovicích po dvou, v Hrabové a Proskovicích po jednom. Ze zvolených 16 zastupitelů je 14 členy KSČM a dva jsou bez politické příslušnosti. Všichni v rámci daných možností usilují o realizaci volebních programů KSČM. Často ale narážejí na nepochopení a neochotu zastupitelů z jiných volebních seskupení.

Zastupitelé za KSČM vykazují vzornou účast na jednáních obvodních zastupitelstev i výborů a komisí, do nichž jsou zařazeni. I naší političtí protivníci přiznávají, že jsou na jednání vždy dobře připraveni a vystupují se znalosti projednávaných záležitostí. Občané se o tom přesvědčují na veřejných zasedáních zastupitelstev. Naší zastupitelé příkladně spolupracují s orgány a organizacemi KSČM.

Protože všeobecná informovanost o menších městských obvodech Ostravy je podstatně nižší, považuji za účelné seznámit s některými zkušenostmi zastupitelů zvolených za KSČM a nabídnout je k zobecnění i využití.

Hrabové občané dlouhodobě vyzvedávají práci s. Orkáče, nyní předsedy bytové a sociální komise Rady. Například přednostními hlasy ho zařadili na prvé místo naší kandidátky.

Proskovicích je uznávána činnost s. Kopery, který byl v minulém období místostarostou a nyní se angažuje při zajišťování bezpečnosti, údržby a očisty komunikací i rozšíření parkovacích míst v obvodu. Společně se starostkou se podílí na řešení postupného snižování znečišťování životního prostředí v důsledku abnormální kouřivosti komínů v topné sezoně v místních podmínkách.

V Nové Bělé působí dva zastupitelé: s. Bahr ve finančním výboru a v komisi Rady pro mládež a sport a s. Kanclíř v kontrolním výboru a je předsedou komise Rady pro životní prostředí. Oba se pravidelně zúčastňují i zasedání rozšířených Rad. O výsledcích informují občany na veřejných schůzích, ve dvou vývěsních skříňkách a připravují internetové stránky. Vystupovali proti vykácení stromořadí, které chrání občany před zplodinami z průmyslové zóny v Hrabové a uspěli. Spolupracují s místním petičním výborem a naší poslankyní s. Konečnou při řešení problémů, vztahujících se k životnímu prostředí. Pravidelně organizují a zúčastňují se rozloučení se žáky pátých tříd základní školy, organizují pro ně různé soutěžní hry s předáváním cen a podporují další aktivity.

Ve Staré Bělé působí dva zastupitelé: s. Kaděra je předsedou stavební komise Rady a s. Dlouhý je předsedou finančního výboru. Oba jsou pravidelně zváni na všechna zasedání Rady. Své dlouhodobé zkušenosti uplatňují       v komunální politice. O všestranné činnosti informují na členských i veřejných schůzích. ZO KSČM nemá omezen přístup k veřejnému rozhlasu a může využívat místní časopis „Starobělský Zpravodaj“. Prosincová členská schůze ZO KSČM bude projednávat a posuzovat plnění volebního programu KSČM za rok 2012 včetně hodnocení činnosti zastupitelů za KSČM.

Obvodní koordinační rada KSČM Ostrava 3 si váží obětavé práce našich zastupitelů v městských obvodech a oceňuje jejich činnost ve prospěch občanů. To se, kromě jiných vlivů, rovněž promítlo do výsledků krajských voleb v říjnu 2012, v nichž KSČM se v Nové Bělé umístila na prvém místě a v ostatních obvodech na druhém místě.

Břetislav Spurný, tajemník ObKR KSČM Ostrava 3